Skip to main content

System zdalnego sterowania RCE GV60

To urządzenie jest wyposażone w system zdalnego sterowania – pilot i odbiornik sygnału – umożliwiające włączanie i wyłączanie kominka oraz zmianę wielkości płomienia. Pilot i odbiornik sygnału są zasilane bateryjnie. Przy normalnym użytkowaniu żywotność baterii wynosi ok. 1 rok. Opcjonalnie do zasilania odbiornika sygnału można użyć zasilacza (nie dołączonego w zestawie).

Ustawienie wyświetlacza

nowy pilot display

 

USTAWIENIE STOPNI CELSIUSZA LUB FAHRENHEITA

 pilot zmiana czasu

Aby zmienić między °C a °F naciśnij jednocześnie klawisze pilot stopi pilot klepsydra.

UWAGA: Zmiana na °F zmieni jednocześnie zegar na 12 – godzinny. Zmiana na °C zmieni jednocześnie zegar na 24 – godzinny.

 

USTAWIENIE CZASU

pilot ustawienie czasu

Naciśnij jednocześnie klawisze strzalka up i strzalka down. Miga wyświetlanie godzin.

Aby ustawić godzinę naciśnij strzalka up lub strzalka down.

Naciśnij jednocześnie klawiszestrzalka up i strzalka down. Miga wyświetlanie minut.

Aby ustawić minuty naciśnijstrzalka up lub strzalka down.

Aby potwierdzić naciśnij jednocześnie klawisze strzalka up i strzalka down. lub poczekaj.

 

TRYBY PRACY

pilot tryb pracy

Wprowadź tryb pracy

Naciśnij klawisz wybranego trybu pracy:

tryb pracy

 

Wyjście z trybu pracy

  1. Naciśnij ponownie ten sam klawisz trybu pracy aby przejść do trybu ręcznego.
  1. Naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down aby przejść do trybu ręcznego.
  1. Naciśnij klawisz innego trybu pracy aby przejść do niego.

 

Tryb Termostatyczny

pilot tryb pracy termo

Mierzona jest temperatura pomieszczenia i porównywana z nastawioną temperaturą.

Wielkość płomieni jest automatycznie dostosowywana aby uzyskać nastawioną temperaturę.

 

Tryb Programowy

pilot tryb pracy program

Każdy z 2 dostępnych programów może być ustawiony do włączania i wyłączania o określonym czasie przy ustalonej temperaturze.

 

Tryb Eco

pilot tryb pracy eco

Wielkość płomieni zmienia się między dużymi i małymi zależnie od temperatury pomieszczenia w powiązaniu z ustawioną temperaturą. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest niższa od ustawionej temperatury, wtedy płomienie pozostają większe przez dłuższy czas. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawionej, wtedy płomienie pozostają niższe przez dłuższy czas. Jeden cykl zajmuje około 40 minut.

 

 

TRYB RĘCZNY (PILOT)

UWAGA – PRZED URUCHOMIENIEM

 – Upewnij się, że pokrętło MANUAL na zaworze GV60 jest w pozycji ON, (do końca w stronę przeciwną do wskazówek zegara).

 – Przełącz przełącznik I/0 (jeżeli znajduje się w zestawie) na „I”.

 

WŁĄCZANIE KOMINKA

UWAGA – Przy uruchamianiu kominka pokrętło wielkości płomienia automatycznie ustawia się na maksimum.

Obsługa pilota jednym klawiszem (Domyślne ustawienie)

pilot wlaczanie

Przyciśnij klawisz pilot stop aż usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe i wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzi rozpoczęcie uruchamiania kominka; zwolnij klawisz.

Gaz do palnika głównego zaczyna płynąć po potwierdzeniu obecności płomienia kontrolnego.

Pilot przechodzi automatycznie do trybu ręcznego po rozpaleniu głównego palnika (wersja CSA, wersja CE).

 

UWAGA – Aby zmienić z obsługi jednym klawiszem na obsługę dwoma klawiszami należy nacisnąć klawisz pilot stop przez 16 sekund bezpośrednio po zainstalowaniu baterii. Wyświetla się ON i miga 1. Po dokonaniu zmiany zamiast 1 pokazuje się 2.

 

Obsługa pilota dwoma klawiszami

Naciśnij jednocześnie klawisze pilot stop i strzalka up i trzymaj przyciśnięte, aż usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe i wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzi rozpoczęcie uruchamiania kominka; zwolnij klawisze.

Gaz do palnika głównego zaczyna płynąć po potwierdzeniu obecności płomienia kontrolnego.

Pilot przechodzi automatycznie do trybu ręcznego po rozpaleniu głównego palnika (wersja CSA, wersja CE).

 

UWAGA – Aby zmienić z obsługi dwoma klawiszami na obsługę jednym klawiszem należy nacisnąć klawisz pilot stop przez 16 sekund bezpośrednio po zainstalowaniu baterii. Wyświetla się ON i miga 2. Po dokonaniu zmiany zamiast 2 pokazuje się 1.

 

UWAGA – Jeżeli po kilku próbach rozpalenia płomień kontrolny gaśnie, przekręć główny zawór do pozycji  OFF, zakręć zawór doprowadzający gaz i wezwij serwis.

 

TRYB WSTRZYMANIA PRACY (PŁOMIEŃ KONTROLNY)

pilot off

Pilot

Naciśnij i przytrzymaj klawisz strzalka down aby przejść do trybu płomienia kontrolnego.

 

WYŁĄCZANIE

Pilot

Naciśnij klawisz pilot stop aby wyłączyć.

UWAGA: Aby włączyć ponownie należy odczekać ok. 60 sekund.

 

USTAWIENIE WIELKOŚCI PŁOMIENIA

pilot wielkosc

Pilot

Aby zwiększyć płomień przyciśnij i przytrzymaj klawisz strzalka up.

Aby zmniejszyć płomień (lub przejść do trybu płomienia kontrolnego), przyciśnij i przytrzymaj klawisz strzalka down.

 

MINIMALNY PŁOMIEŃ I MAKSYMALNY PŁOMIEŃ

pilot hi lo

Aby ustawić płomień na minimum naciśnij 2 razy klawisz strzalka down. Na wyświetlaczu pojawi się „LO”.

Aby ustawić płomień na maksimum naciśnij 2 razy klawisz strzalka up. Na wyświetlaczu pojawi się „HI”.

UWAGA: Płomień zmieni się na maksymalny zanim przejdzie na minimum.

 

 

TRYB TERMOSTATYCZNY

pilot tryb termo

WŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz termo. Na krótko wyświetli się ikonka trybu termostatycznego i temperatura pomieszczenia.

 

WYŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz termo.

Naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down aby przejść do Trybu Ręcznego.

Naciśnij klawisz klawisz czasowy aby przejść do Trybu Odliczania Czasowego.

Naciśnij klawisz klawisz eco aby przejść do Trybu Eco.

 

USTAWIENIA

Naciśnij klawisz klawisz termo i trzymaj przyciśnięty aż pojawi się ikonka Trybu Termostatycznego, miga temperatura.

Aby zmienić ustawioną temperaturę naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz termo lub poczekaj.

 

ODLICZANIE CZASOWE

pilot tryb czas

WŁĄCZANIE/USTAWIANIE

Naciśnij i przytrzymaj klawisz klawisz czasowy aż wyświetli się ikonka klepsydry i zacznie mrugać liczba wybranych godzin.

Aby ustawić liczbę godzin naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz czasowy. Zacznie migać liczba wybranych minut.

Aby ustawić liczbę minut naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz czasowy lub poczekaj.

 

WYŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz czasowy, ikonka klepsydry i wskaźnik odliczania znikną.

 

UWAGA: Pod koniec procesu odliczania kominek wyłączy się. Odliczanie czasowe pracuje tylko w trybie Ręcznym, Termostatycznym i w trybie Eco. Maksymalny czas odliczania wynosi 9 godzin.

 

TRYB PROGRAMOWY

pilot tryb programowy

UWAGA: Temperatura ustawiona w trybie Termostatycznym jest temperaturą w czasie włączenia w Trybie Programowym.Zmiana ustawień temperatury Trybu Termostatycznego zmienia również temperaturę w czasie włączenia w Trybie Programowym.

Ustawienia domyślne:

TEMPERATURA WYŁĄCZENIA:   (tylko płomień kontrolny)

WŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetli się iko program, 1 or 2, ON lub OFF.

 

WYŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz program lub strzalka up lub strzalka down aby przejść do trybu ręcznego.

Naciśnij klawisz klawisz termo aby przejść do trybu termostatycznego.

 

USTAWIENIE TEMPERATURY

Naciśnij klawisz klawisz program i trzymaj przyciśnięty aż zacznie migać iko program, ON. Wyświetli się ustawiona temperatura.

Aby kontynuować naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetla się  iko program, OFF. Miga ustawienie temperatury.

Wybierz temperaturę wyłączenia naciskając klawisz strzalka up lub strzalka down.

Zatwierdź naciskając klawisz klawisz program. Wyświetla się  iko program, 1, ON. Miga ustawienie godzin.

 

UWAGA: Ustawienia temperatury włączenia i wyłączenia są takie same dla wszystkich dni.

 

USTAWIENIE DZIENNE

Miga ALL. Naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down aby zmienić między ALL (Wszystkie), SA-SU (Sobota-Niedziela), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (poszczególne dni tygodnia).

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz program.

 

USTAWIENIE CZASU WŁĄCZENIA:

Aby nastawić godziny naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetla się 1, ON, migają minuty.

Aby wybrać minuty naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

 

USTAWIENIE CZASU WYŁĄCZENIA

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz . Wyświetla się  , 1,  OFF. Migają godziny.

Aby wybrać godziny naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetla się  , 1, OFF. Migają minuty.

Aby wybrać minuty naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

 

UWAGA: Jeśli przerwiesz programowanie w tym momencie program 2 pozostanie nieaktywny.

UWAGA: Programy1i2używają tych samych temperatur włączenia i wyłączenia. Po nastawieniu temperatur włączenia i wyłączenia zostaną one ustawione jako nowe domyślne ustawienia.

UWAGA: Programy1 i 2 używają tej samej temperatury włączenia i wyłączenia dla trybów ALL (wszystkie), SA-SU (Sobota-Niedziela) i Programowania Dziennego  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Po nastawieniu nowych temperatur włączenia i wyłączenia zostaną one ustawione jako nowe domyślne ustawienia.

UWAGA: Jeśli dla trybów ALL, SA-SU lub Programowania Dziennego dla PROGRAM 1 i PROGRAM 2 zostały nastawione nowe czasy włączenia i wyłączenia, to stają się one nowymi domyślnymi czasami włączenia i wyłączenia. Aby usunąć te ustawienia należy wyjąć baterie.

 

Tryby SA-SU (Sobota-Niedziela) lub Programowanie Dzienne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Ustaw czas włączenia i wyłączenia jak dla trybu ALL (Wszystkie).

SA-SU (Sobota-Niedziela): Ustaw czas włączenia i wyłączenia dla obu – soboty i niedzieli.

Ustawienie Dzienne: Osobne czasy włączenia i wyłączenia mogą być ustawione dla każdego dnia tygodnia, dla wielu dni tygodnia lub dla każdego dnia tygodnia.

Czekaj do zakończenia ustawienia.

 

DRUGI PALNIK (JEŻELI WYSTĘPUJE W DANYM MODELU)

pilot drugi palnik

Po włączeniu kominka palnik 1 jest włączony a palnik 2 jest w ostatnio użytym ustawieniu.

 

WŁĄCZANIE

Aby włączyć palnik 2 naciśnij klawisz klawisz drugi palnik.

Pojawi się ikonka drugiego palnika.

 

WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć palnik 2 naciśnij klawisz klawisz drugi palnik.

Zniknie ikonka drugiego palnika.

 

UWAGA: Zawór sterujący pracą drugiego palnika nie może być obsługiwany w trybie ręcznym.

 

BLOKADA PRZED DZIEĆMI

pilot blokada

 

WŁĄCZANIE:

Aby włączyć naciśnij jednocześnie klawisze pilot stop i strzalka down. Pojawi się ikonka dzieci a Pilot zostanie zablokowany (za wyjątkiem funkcji wyłączania).

 

WYŁĄCZANIE:

Aby wyłączyć naciśnij jednocześnie klawisze pilot stop i strzalka down. Ikonka dzieci zniknie.

 

TRYB ECO

pilot tryb eco

 

WŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz eco aby przejść do Trybu Eco. Pojawi się ikonka Trybu Eco.

 

WYŁĄCZANIE:

Naciśnij klawisz klawisz eco. Ikonka Trybu Eco zniknie.